Skip to main content Skip to main nav

Handreiking windturbines waterkeringen. Wetgeving

De ‘Handreiking windturbines waterkeringen’ biedt beheerders van waterkeringen en initiatiefnemers handvatten voor het beoordelen van de kansen en risico’s bij het aanleggen, exploiteren en opruimen van windturbines op, of in de nabijheid van waterkeringen. Het onderdeel ‘Wetgeving’ biedt ondersteuning bij juridisch relevante kwesties die kunnen spelen rond bouw en exploitatie.

De handreiking geeft een heldere afbakening van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen wateringkeringbeheerders en de bestuurlijke omgeving. Hierdoor biedt hij niet alleen handvatten voor technische beheerders van waterkeringen, maar ook voor initiatiefnemers, bestuurders en beleidsadviseurs. Daarnaast dient de handreiking als portaal voor landelijk beschikbare informatie en draagt de handreiking bij aan het vergroten van de bewustwording van het waterkeringsbelang bij omgevingspartijen.

De handreiking bestaat onder volgende drie uit de onderdelen:

  • Bestuur & beleid: strategische en tactische overwegingen, grondhouding; bestuurs- en 
beleidskader (STOWA-rapport 2018-51). 

  • Wetgeving: waterregelgeving, ruimtelijke regelgeving, nieuwe wetgeving, privaatrecht en overige ontwikkelingen (STOWA-rapport 2018-52). 

  • Techniek: weergave stappenplan voor de beoordeling van de effecten met aspecten van de faalkansanalyse en de levenscyclus van de windturbine (STOWA-rapport 2018-53).


Het voorliggende onderdeel Wetgeving is zelfstandig leesbaar en biedt ondersteuning bij juridisch relevante kwesties die kunnen spelen bij de bouw en exploitatie van windturbines nabij waterkeringen. Het belang van een goede waterkering en een goede zorg voor de waterkering staat daarbij centraal.

De handreiking is opgesteld door het ‘Expertisenetwerk windturbines nabij waterkeringen’ dat in 2015 is opgericht, naar aanleiding van de Green Deal Energie tussen de waterschappen en het Rijk. STOWA is daarbij verzocht het expertisenetwerk te faciliteren. Doel van dit netwerk is het verzamelen en delen van kennis over ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van windturbines nabij waterstaatswerken. Daarnaast faciliteert STOWA collegiaal advies van waterbeheerders aan elkaar.

STOWA stelt ten behoeve van het expertisecentrum een digitale en vrij toegankelijke kennisbank op. Het expertisenetwerk zal samen met STOWA de handreiking als portaal voor landelijk beschikbare informatie uitdragen en zodoende bijdragen aan het vergroten van de bewustwording van het waterkeringsbelang bij omgevingspartijen.