Skip to main content Skip to main nav

Het klimaat verandert, de waterkering ook

Klimaat en klimaatverandering hebben invloed op de geotechnische eigenschappen van grondsoorten. Veranderingen in het klimaat hebben zodoende ook effect op de stabiliteit van waterkeringen. Het rapport Het klimaat verandert, de waterkering ook verkent dit betrekkelijk onbekende fenomeen. Doelstelling is de invloed van het klimaat inzichtelijk te maken voor beheerders en daarmee een bijdrage te leveren aan de optimalisering van lokaal beheer en onderhoud van waterkeringen.

Eerder Engels onderzoek naar geotechnische eigenschappen toonde al aan dat klimaatverandering van invloed is op de stabiliteit van taluds van grondlichamen. Met dat vertrekpunt onderzochten Jiska Nekkers en Maria Silva, twee studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Windesheim te Zwolle, als afstudeeropdracht de invloed op de stabiliteit van waterkeringen. Zij bekeken ook het effect van klimaatverandering voor het toekomstige beheer van de regionale waterkeringen en hoe die informatie verwerkt kan worden in een digitale tweeling. Dit rapport vormt de beknopte samenvatting van hun onderzoeksproject. Het volledige afstudeerrapport is als bijlage toegevoegd.

Op basis van de onderzoeksbevindingen doe de opstellers van het rapport aanbevelingen voor toekomstig beheer van waterkeringen in een veranderend klimaat. Het rapport bevat tevens suggesties voor de verdere invulling van nog niet beantwoorde kennisvragen.