Skip to main content Skip to main nav

Hoe droog is het? Hulpmiddel voor bepaling van de vereiste waakzaamheid betreffende veenkaden voor zomer 2004

Deze notitie betreft een advies ten aanzien van de monitoring van de droogte van veenkaden. Geconcludeerd wordt dat de maximale vermeerdering van het potentieel neerslagtekort een goede indicator is voor de monitoring van de droogte. Deze parameter wordt dagelijks berekend door het KNMI.

In navolging op het korte termijn onderzoek Veenkaden (najaar 2003) is de STOWA in januari 2004 een middellange termijn onderzoek Veenkaden gestart. Doelstelling van dit onderzoek is het opstellen van een ondersteunend advies aan de waterschappen voor de bewaking van de veiligheid van veenkaden (en kaden op veenondergrond) gedurende de komende zomerperiode. In februari jl. is reeds een eerste notitie (STOWA rapport. 2004-07) aan de waterschappen verzonden, met een aanbeveling betreffende de voorbereiding op de komende zomer.

Enkele deelonderzoeken van het middellange termijn onderzoek worden nog tijdens de zomer voortgezet. Pas na de zomer volgt de integrale eindrapportage van het middellange termijn onderzoek Veenkaden. Deze eindrapportage omvat een bundeling van de resultaten van de verschillende deelonderzoeken en een hoofdrapport met een synthese van de ontwikkelde inzichten.

Omwille van de tijdigheid worden vooruitlopend op de integrale eindrapportage de volgende ondersteunende adviezen aan de waterschappen in separate notities gerapporteerd:

  • deze droogtemonitoring veenkaden: hulpmiddel voor de bepaling van de vereiste waakzaamheid voor veenkaden (STOWA-rapport 2004-15, mei 2004);
  • kwetsbaarheid van veenkaden voor droogte: hulpmiddel voor de identificatie van kwetsbare veenkaden en prioritering van veenkaden voor inspectie tijdens droogte;
  • preventieve maatregelen om de veiligheid van de veenkaden tijdens droogte te waarborgen.