Hotspotanalyse geneesmiddelen

De invloed van de lozing van gezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater is niet op alle locaties even groot: de impact van een grote rioolzuiveringsinstallatie die loost op een klein oppervlaktewater is veel groter dan die van een grote rwzi die loost op een groot water. Er is daarom behoefte om locaties met de grootste impact op het oppervlak­tewater te prioriteren.

Dergelijke 'hotspots' kunnen vastgesteld worden door de emissie uit verschillende bronnen te koppelen aan de kenmerken van het ontvangende watersysteem. Een 'hotspot' is te omschrijven als een locatie waar de met het gezuiverd afvalwater meekomende emissies tot problemen in het ontvangende water kunnen leiden.

Dit rapport bevat een methodiek waarmee waterbeheerders in hun beheersgebied rwzi’s kunnen prioriteren op basis van de emissie van humane geneesmiddelen in zogenaamde hotspots. De prioritering biedt handvatten om een weloverwogen afweging te maken wáár in het beheergebied maatregelen de meeste milieuwinst kunnen opleveren. Daarmee levert de hotspotanalyse input voor beleidsplannen en stroomgebieds­beheersplannen.

Deze technische uitwerking wordt gevolgd door een bestuurlijke afweging waarin ook aspecten als kosten, de functie van het oppervlaktewater en andere zaken worden meegenomen. De wijze waarop deze bestuurlijke afweging tot stand komt alsmede de keuze voor de meest kosten­effectieve maatregel valt buiten de reikwijdte van dit rapport.