Skip to main content Skip to main nav

Humane geneesmiddelen in de waterketen

Dit rapport geeft een samenhangend overzicht van de actuele kennis op het gebied van humane geneesmiddelen in de waterketen.

Het rapport gaat dieper in op het gedrag en voorkomen van deze stoffen. De mogelijkheden voor verwijdering op afvalwater­zuiveringen en bij het bereiden van drinkwater worden besproken en er wordt ingegaan op de effecten voor mens en milieu. Er worden tevens maatregelen voor emissiereductie behandeld. Ten slotte wordt een synthese gemaakt van de huidige stand van zaken, de kennislacunes en aandachtspunten. Ook worden aanbevelingen gedaan om meer greep te krijgen op de problematiek.