Skip to main content Skip to main nav

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV)

Dit rapport geeft een overzicht van de verschillende onderzoekstrajecten die lopen binnen het Innovatieprogramma microverontreinigingen uit afvalwater. De eerste resultaten van deze trajecten worden begin 2020 verwacht.

In het innovatieprogramma 'Microverontreinigingen uit rwi-afvalwater' werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waterschappen, STOWA, kennisinstellingen, drinkwaterbedrijven en het bedrijfsleven samen om medicijnresten en een breed scala aan andere microverontreinigingen uit rwzi-afval-water te verwijderen en daarmee de waterkwaliteit in Nederland verder te verbeteren.

Het programma heeft als doel om technologieën en technieken door te ontwikkelen voor verwijdering van microverontreinigingen, waaronder medicijnresten, uit rwzi-afvalwater. Het betreft technologieën en technieken die op het punt van doorbreken staan, maar onvoldoende bewezen zijn om nu direct op grote schaal toe te passen op rwzi’s in Nederland. Het programma leidt tot meer inzicht in werkingsmechanismen en dimensioneringsgrondslagen van deze technologie en technieken, waardoor de risico’s om de technologie in de praktijk in te zetten worden verkleind. Het programma versnelt hiermee de toepassing van innovaties in de Nederlandse zuiveringspraktijk van stedelijk afvalwater.

Dit innovatieprogramma sluit goed aan bij de bijdrageregeling ‘demo’s zuivering medicijnresten’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de ontwikkelingen van de waterschappen op gebied van de introductie van aanvullende zuiveringsstappen op rwzi’s in demonstratie-installaties met bestaande beschikbare technieken naar verwijdering van medicijnresten.

Een belangrijk aspect van dit programma is kennisdeling. Onder het motto ‘lerend implementeren’ worden de kennis en ervaringen uit dit programma en die uit het parallelle programma met de demo’s gedeeld zodra
deze beschikbaar komen, zodat deze zo snel mogelijk toegepast kunnen worden in de zuiveringspraktijk van de waterschappen.