Skip to main content Skip to main nav

Instructie peerreview. Onderdeel van het zorgtaakakkoord 'Samen groeien in onze zorgtaak'

Deze instructie helpt waterkeringbeheerders om met en bij elkaar peerreviews (collegiale toetsing) te doen ten behoeve van een betere samenwerking in de organisatie. Hierdoor kan de PDCA-cyclus beter worden doorlopen.

De Zorgplicht Waterkeringen houdt in dat beheerders van primaire keringen de wettelijke taak hebben om deze keringen aantoonbaar aan de veiligheidseisen te laten voldoen via noodzakelijke inspecties, beheer en onderhoud. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid dat vanaf 2017 van kracht wordt en het gewijzigde toezicht op de zorgplicht, waren aanleiding om de invulling van de zorgplicht nog eens tegen het licht te houden. Keringbeheerers moeten hun werkprocessen gaan vastleggen en doorlopende verbeteringen uitvoeren volgens de Plan Do Check Act cyclus (PDCA).

Deze instructie helpt waterkeringbeheerders om met en bij elkaar peerreviews (collegiale toetsing) te doen ten behoeve van een betere samenwerking in de organisatie. Hierdoor kan de PDCA-cyclus beter worden doorlopen.

De waterschappen Rivierenland, Drents Overijsselse Delta en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken samen in een onderling Zorgtaakakkoord om elkaar te helpen en te versterken bij de invulling van de zorgplicht nieuwe stijl. In 2016 is de samenwerking in Unieverband ingezet, met als extra impuls de ondersteuning door STOWA.