Inventarisatie kennisbehoefte waterkwaliteit

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een enquête onder de (potentiële) gebruikers van instrumenten, methoden en technieken om meer inzicht te krijgen in het hydrologisch en ecologisch functioneren van watersystemen. De gegeven antwoorden zijn richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van deze instrumenten, methoden en technieken.

Op dit moment voldoet de waterkwaliteit in Nederland op veel plaatsen nog niet aan de gestelde doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water. Om deze doelen te halen (of te verlagen), is het van belang dat we inzicht krijgen in de oorzaken van het niet-halen van de doelen en in de (kosten)effectiviteit van maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren.

De basis voor het beantwoorden van deze vragen ligt in het doorgronden van de werking van watersystemen via integrale watersysteemanalyses. Zowel in termen van hydrologie (water- en stofstromen), waterkwaliteit als ecologie. De kerngroep Waterkwaliteit van de Adviesgroep Watersysteem Analyse van STOWA richt zich specifiek op de (verdere) ontwikkeling van instrumenten, methoden en technieken die dit inzicht kunnen verschaffen. Meer in het bijzonder wil de kerngroep een brug slaan tussen hydrologisch en ecologisch functioneren van watersystemen.

Via een schriftelijke, online enquête heeft de kerngroep een inventarisatie gehouden onder de (potentiële) gebruikers van deze instrumenten, methoden en technieken. Doel was te zorgen dat de activiteiten van de kerngroep zo goed mogelijk aansluiten bij de vele vragen, behoeften en wensen die er op dit gebied in de praktijk leven. Bijvoorbeeld ten aanzien van de verdere ontwikkeling van modelinstrumenten. In dit rapport presenteren wij de uitkomsten en een duiding van de resultaten.

De enquête is verstuurd naar vertegenwoordigers van alle waterbeheerders in Nederland, te weten waterschappen, regionale diensten van Rijkswaterstaat en provincies.