Skip to main content Skip to main nav

Invloed riothermiesystemen op de afvalwaterzuiveringen

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het effect van warmtewinning door riothermie op de temperatuur van het rwzi-influent, en daarmee op de werking van de afvalwaterzuivering. Centrale vraag: hoeveel warmte kun je terugwinnen zonder dat de biologische werking van een rwzi in het geding komt?

De ontwikkelingen in het gebruik van warmte uit ruw afvalwater zijn in volle gang. Op dit moment zijn in Nederland tien riothermiesystemen in bedrijf. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zeker zal verdubbelen. Een te lage temperatuur van het influent is echter nadelig voor de stikstofverwijdering op een rwzi. Op basis van literatuur, praktijk- metingen, modelberekeningen en een rwzi-gevoeligheidsanalyse, zijn in dit onderzoek door Syntraal, uitgevoerd in opdracht van STOWA en Stichting RIONED de gevolgen van warmtewinning uit de riolering op het waterzuiveringsproces verkend.

De thermische energie in afvalwater biedt een potentieel van 59 Peta Joule (PJ). Dit is gelijk aan het gemiddelde warmtegebruik van circa 1,3 miljoen huishoudens. Doel van dit onder- zoek was hoe het stedelijk waterbeheer een dergelijk potentieel kan benutten zonder negatieve gevolgen voor het waterzuiveringsproces. Met name de nitrificatie is gevoelig voor een lage temperatuur. Hoe groot die invloed is, is afhankelijk van bijvoorbeeld de diepteligging van het riool, de stroomsnelheid van het afvalwater, de bodemsamenstelling en het materiaal van de rioolbuis. Vooral aan het einde van het rioolstelsel (verzamelriool) heeft de omgeving steeds minder invloed op het temperatuurverloop van het afvalwater.

Wanneer ook bij volgende projecten de energieopbrengst en de effecten op de influenttemperatuur worden gemonitored zal de kennis van riothermie toenemen. Het in dit onderzoek ontwikkelde model zal steeds beter effecten kunnen voorspellen waarmee de verdere implementatie van riothermie wordt ondersteund.