Kwaliteitsindicatoren veiligheidstoetsing; Meetbare en controleerbare indicatoren voor de kwaliteit van de veiligheidstoetsing regionale waterkeringen

Op basis van ervaringen met de veiligheidstoetsing van primaire waterkeringen is geconcludeerd dat waterschappen en provincies de behoefte hebben aan indicatoren om de kwaliteit van een toetsing van de veiligheid van een waterkering te kunnen specificeren cq. beoordelen. In overleg met vertegenwoordigers van provincies en waterschappen zijn kwaliteitsindicatoren gedefinieerd voor de verschillende onderdelen en aspecten van de toets op veiligheid van regionale waterkeringen. De in deze rapportage opgenomen indicatoren kunnen als een inventarisatie of checklist worden gezien.