Skip to main content Skip to main nav

Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen rwzi's

In de Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen rwzi's wordt op transparante en eenduidige wijze de hoeveelheid humane geneesmiddelen ingeschat die via zuiveringsinstallaties (rwzi’s) in het oppervlaktewater terecht komt en de wijze waarop deze zich verspreiden in ontvangende regionale wateren. De analyse van STOWA beperkt zich tot humane geneesmiddelen en is gebaseerd op kentallen, die zijn gebaseerd op daadwerkelijk gemeten waarden in effluent van Nederlandse rwzi’s.

De hotspotanalyse geeft een aantal handvatten die kunnen worden gebruikt om de ernst van de emissie te bepalen en om locaties te kunnen vaststellen waar de effectiviteit van eventuele maatregelen ter vermindering van die emissies het grootst is. Deze locaties worden aangeduid als hotspots. De wenselijkheid of de urgentie van emissiereductie, valt buiten de kaders van de analyse. De uitkomsten dienen enerzijds de ontwikkeling van een landelijke visie over de omvang van eventuele maatregelen bij rwzi’s. Anderzijds vormen zij het vertrekpunt voor een regionale verkenning van, en discussie over eventueel daadwerkelijk te nemen maatregelen.

Door de opzet van de hotspotanalyse geven de resultaten een landelijk gemiddeld inzicht en overzicht. Afzonderlijke rwzi's kennen ieder hun specifieke technische configuratie, maar ook een uiteenlopende status van het ontvangende oppervlaktewater  de ambitie voor waterkwaliteitsdoelen. Het is geenszins de bedoeling van deze landelijke analyse om die lokale context te kort te doen. Deze landelijke analyse vormt wel een belangrijk het startpunt voor een regionale invulling en afweging van mogelijke maatregelen om medicijnemissies vanuit rwzi's te reduceren.