Skip to main content Skip to main nav

Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen

Het toetsen van de veiligheid van een regionale waterkering komt neer op het zo goed mogelijk bepalen van de verwachte sterkte van een waterkering en het vergelijken daarvan met de optredende belastingen die horen bij de vastgestelde norm. Het eindoordeel, de eindtoets, geeft aan of de sterkte voldoet. Een belangrijk hulpmiddel hiervoor is de Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV) Regionale Waterkeringen.

In 2015 bracht STOWA hiervan een hernieuwde (blauwe) versie uit van de eerder verschenen (groene) Leidraad uit 2007. De blauwe versie bevat de nieuwste inzichten die volgen uit het onderzoek dat de afgelopen jaren is gedaan naar de sterkte en stabiliteit van waterkeringen. Om de nieuwe leidraad actueel te houden is deze modulair opgebouwd: een algemeen deel als basis en los daarvan modules per toetsspoor. Deze modules kunnen worden aangepast, zodra er nieuwe inzichten zijn met een kwaliteitsstempel van de ENW.

Modules van de leidraad
 

LTV regionale Waterkeringen - algemene intro

LTV Regionale Waterkeringen (2015) – Module A. Algemeen

In module A wordt in algemene zin ingegaan op de beoordeling van de veiligheid van regionale keringen.

LTV Regionale Waterkeringen (2015) – Module B. Belastingen

Module B gaat nader in op de belastingsituaties (hoogwater en droogte) en op belastingen (hydraulische belastingen en overige belastingen).

LTV Regionale Waterkeringen (update 2018) – Module C. Sterkte

Module C beschrijft achtergronden bij de verschillende beoordelingssporen. Vervolgens geeft de module enkele specifieke aanwijzingen voor de beoordeling van de verschillende typen regionale waterkeringen. In 2018 heeft een update plaatsgevonden waarbij de toelichting op het gebruik van de verschillende modellen is aangepast.

Klik HIER voor de oudere versie van deze module (2015).

LTV Regionale Waterkeringen (2016) – Module D. Beoordeling veiligheid

In module D worden de beoordelingssporen voor de verschillende faalmechanismen beschreven (hoogte, piping / heave, macrostabiliteit binnentalud, macrostabiliteit buitentalud, microstabiliteit, bekledingen en stabiliteit voorland).

LTV Regionale Waterkeringen (2015) – Module E. Niet-waterkerende objecten

Module E gaat in op de niet-waterkerende objecten (objecten op, in of nabij een waterkering verstaan die niet bijdragen aan het waterkerend vermogen van de waterkering).

LTV Regionale Waterkeringen (2015) – Module F. Waterkerende kunstwerken

Deze module gaat – beperkt – in op het beoordelen van de veiligheid van waterkerende kunstwerken. In algemene zin wordt voor de beoordeling van waterkerende kunstwerken verwezen naar de Leidraad Waterkerende Kunstwerken in regionale waterkeringen [STOWA, 2011]. De Leidraad Waterkerende Kunstwerken beschrijft een wijze voor de beoordeling van waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen in het kader van de veiligheidstoetsing.

LTV regionale Keringen (2015) - Module G. Beheerdersoordeel

Deze module richt zich op de werkwijze om tot een beheerdersoordeel te komen en om dit oordeel te onderbouwen. De wijze waarop de beheerder het oordeel opstelt wordt niet (in detail) voorgeschreven (in tegenstelling tot de beoordelingssporen voor het technische oordeel).

LTV Regionale Waterkeringen (2015) - Bijlagen en referenties
 

LTV Regionale Waterkeringen (2015) - Compendium Achtergrondrapportages

Dit compendium bevat de rapportages van veel projecten die in het kader van de tweede fase van het ontwikkelingsprogramma zijn uitgevoerd.