Skip to main content Skip to main nav

Limnodata Neerlandica: de aquatisch ecologische databank voor Nederland

De limnodata Neerlandica is een databank waarin een groot aantal waarnerningen van planten en dieren die leven in de Nederlandse oppervlaktewateren is samengebracht. Tevens zijn gegevens opgenomen over de waterkwaliteit en andere milieufactoren of ecologisch relevante omstandigheden tijdens de waarneming. De Limnodata Neerlandica kan beschouwd worden als het meest complete, landsdekkende archief van het toegepast aquatisch-ecologisch onderzoek van waterbeheer.

Bij onderzoeken blijkt dat het bijeenbrengen van ecologische informatie een niet gering onderdeel vormt van de totale projectinspanning. Tijdens de Informatieverzameling worden vele lokale databanken geraadpleegd waarin de informatie vaak niet op eenduidige manier is opgeslagen.

De STOWA heeft daarom opdracht gegeven zo veel mogelijk ecologische informatie bijeen te brengen in één databank: de Limnodata Neerlandica. In deze STOWA-databank is biologische informatie en ondersteunende informatie over de milieu-omstandigheden opgenomen.

> Download een zipfile met alle gegevens uit de Limnodata Neerlandica


Het Waterkwaliteitsportaal

De meest recente waterkwaliteitsgegevens kunt u vinden op het Waterkwaliteitsportaal van het Informatiehuis Water. Op dit portaal vindt u landelijke overzichten van de Nederlandse waterkwaliteit. Voor de Kaderrichtlijn Water en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit vraagt het Informatiehuis Water jaarlijks waterkwaliteitsgegevens op bij de waterbeheerders. De ingewonnen data brengt het Informatiehuis Water samen tot de informatieproducten die u hier op het Waterkwaliteitsportaal kunt inzien. het Waterkwaliteitsportaal bevat ook een zipfile met alle gegevens die zijn opgenomen in de Limnodata Neerlandica. > Naar het waterkwaliteitsportaal