Linking ESF. Het begrijpen van de samenhang tussen de ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren

Dit rapport beschrijft de resultaten van het project waarin een instrument is ontwikkeld dat de samenhang tussen de verschillende milieufactoren voor het ecologisch functioneren van stilstaande wateren en kwantificeert, en daarbij ook (on)zekerheden in kaart brengt.

Bij de ontwikkeling van het instrument hebben de onderzoekers een statistische techniek toegepast doe steeds vaker wordt gebruikt in water- en natuurbeheer: een probabilistisch of Bayesiaans Belief Network.

BBN’s hebben verschillende eigen­schappen die tegemoet komen aan de wensen van waterbeheerders. Zo maken BBN’s gebruik van causale relaties waarmee inzicht verkregen wordt in oorzaak-gevolg relaties. In dit geval worden milieufactoren en ecologie aan elkaar gekoppeld op basis van een bekend of verwacht mechanisme. Daarnaast kunnen met een BBN relatief gemakkelijk zeer veel verschillende bronnen van data en kennis worden geïnte­greerd, waarbij informatie uit verschillende (meta)modellen, expertkennis en datagedreven relaties in één model kunnen worden meegenomen. Tevens kwantifi­ceren BBN’s op inzichtelijke wijze (on)zekerheden. BBN’s zijn heel trans­parant, en is het goed mogelijk om een visueel aantrekkelijke weergave van de resultaten te maken.

In het onderzoek is ook een (beperkte) validatie van de BBN uitgevoerd om te onderzoeken of het netwerk doet wat we ervan verwachten en hopen, oftewel achterhalen of de BBN bruikbaar is. Ook is ingegaan op de criteria waaraan het instrument dient te voldoen om in de praktijk ingezet te kunnen worden.