Linking ESF. Het begrijpen van de samenhang tussen de ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren

Dit rapport beschrijft de resultaten van het project waarin een instrument is ontwikkeld dat de samenhang tussen de verschillende milieufactoren voor het ecologisch functioneren van stilstaande wateren en kwantificeert, en daarbij nadrukkelijk (on)zekerheden in kaart brengt.

Bij de ontwikkeling van het instrument hebben de onderzoekers een statistische techniek toegepast doe die steeds vaker wordt gebruikt het in water- en natuurbeheer: een probabilistisch of Bayesiaans Belief Network.

BBN’s hebben verschillende eigen­ schappen die tegemoet komen aan de wensen van waterbeheerders. Zo maken BBN’s gebruik van causale relaties (een koppeling tussen milieufactoren en ecologie op basis van bekend of verwacht mechanisme), waarmee inzicht verkregen wordt in oorzaak- gevolg relaties. Daarnaast kunnen met een BBN relatief gemakkelijk zeer veel verschillende bronnen van data en kennis worden geïnte­greerd, waarbij informatie uit verschillende (meta)modellen, expertkennis en datagedreven relaties in één model kunnen worden meegenomen. Tevens kwantifi­ceren BBN’s op inzichtelijke wijze (on)zekerheden. Ten slotte zijn BBN’s heel trans­parant, en is het goed mogelijk om visueel aantrekkelijke weergave van de resultaten te maken.

In het onderzoek is ook een (beperkte) validatie van de BBN uitgevoerd om te onderzoeken of de BBN doet wat we ervan verwachten en hopen, oftewel achterhalen of de BBN bruikbaar is. Ook is ingegaan ingegaan op de criteria waaraan het instrument dient te voldoen om in de praktijk ingezet te kunnen worden.