Skip to main content Skip to main nav

Milieu- en habitatpreferenties Nederlandse zoetwatermacrofauna

Macrofauna speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren, bijvoorbeeld voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast kan de samenstelling van de macrofauna informatie geven over de ecologische waterkwaliteit (diagnostische waarde). Om de meest effectieve maatregelen te kiezen voor het verbeteren van die kwaliteit moet bekend zijn onder welke omstandigheden macrofaunasoorten al dan niet voorkomen.

Hoewel voor veel soorten nog onbekend is, wat de precieze oorzaken zijn van hun aan- of afwezigheid, is wel bekend onder welke omstandigheden ze gevonden worden. Het kennen van deze milieu- en habitatpreferenties (het waar) is een noodzakelijke tussenstap in het onderzoek naar de oorzakelijke relaties (het waarom).

De werkgroep Ecologische waterbeheer heeft via literatuurstudie voor een groot aantal macrofaunasoorten de milieu- en habitatpreferenties verzameld en gebundeld. Deze gegevens zijn opgenomen in een Excel-bestand.

Dit rapport dient als achtergrond bij het bestand. Het beschrijft de gevolgde methode en belicht de mogelijke gebruikstoepassingen. Ook staat er een uitwerking van enkele voorbeelden in en wordt ingegaan op de betrouwbaarheid en beperkingen van de informatie en doet het rapport aanbevelingen voor het vervolg.