Skip to main content Skip to main nav

MIMOSA; Milieu indicatie model voor optimalisatie en samenwerking in de waterketen

Rapportage van een project ter ontwikkeling van een eenduidige en samenhangende benadering van de milieu-aspecten in de waterketen, zodat milieu-effecten van voorgenomen maatregelen in de waterketen inzichtelijk zijn. Het rapport is een beschrijving van dit model en de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen. MIMOSA is het eigenlijke 'instrument'.

Uit de resultaten van de pilots blijkt dat MIMOSA ketenbreed kijken mogelijk maak en trends in de keten goed kunnen worden opgespoord. Er ontstaat gevoel voor verhoudingen en complexe vraagstukken worden kwantitatief inzichtelijk gemaakt. Het model dwingt gebruikers plannen concreet te maken, samen te werken en experts erbij te betrekken. Dit project is in opdracht van VEWIN, RIZA en STOWA uitgevoerd in het kader van het NOVEM subsidieprogramma Product Gerichte Milieuzorg (PMZ).