Moerasbufferstroken langs watergangen; haalbaarheid en functionaliteit in Nederland

De KRW en de Nitraatrichtlijn leiden tot toenemende aandacht voor ecotechnologische maatregelen om emissies van nutriënten naar oppervlaktewater terug te dringen en (natte) natuurwaarden te verhogen. Voorbeelden zijn helofytenfilters, natuurvriendelijke oevers en bufferstroken. Dit rapport bevat de resultaten van een praktijkonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van nutriëntenverwijdering (N en P) door zgn. moerasstroken.