Skip to main content Skip to main nav

Monitoring CELLU2PLA. Het winnen van cellulose uit rioolwater voor de productie van bioplastic

Dit onderzoek bevat de resultaten van een onderzoek waarin een jaar lang op rwzi Beemster de effecten zijn gemeten van het terugwinnen van cellulose ten behoeve van de productie van de biobased plastic PLA, op het zuiveringsproces. Uit dit onderzoek is gebleken dat het verwijderen van zwevende stof uit het influent een positief effect heeft op het zuiveringsproces. Eenmaal gezeefd rioolwater is minder vuil, waardoor de rest van het zuiveringsproces energiezuiniger verloopt. De hoeveelheid secundair slib neemt ook af, waardoor bespaard wordt op slibverwerkingskosten. Echter: de cellulose uit zeefgoed die geoogst wordt, blijkt niet goed geschikt als grondstof voor PLA-productie.

Het Cellu2PLA-onderzoek heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van kennis over een fijnzeeftechniek op rwzi's en heeft aanbevelingen opgeleverd voor vervolgonderzoek. Centraal daarin staat het verhogen van de kwaliteit van de cellulose die geoogst wordt. Dit vergoot de kansen op succesvol hergebruik. Tevens wordt aandacht gevraagd voor het optimaliseren van de zeeftechniek en voor een verlaging van de kosten voor aanleg en gebruik.

Om meer kennis op te doen over het winnen van cellulose uit rioolwater, is op rwzi Beemster onderzocht welke effecten een fijnzeefinstallatie heeft op het zuiveringsproces. Daarnaast is onderzocht of de cellulose uit het gewonnen zeefgoed gebruikt kan worden voor de productie van poly lactic acid (PLA), een bioplastic. Vandaar de naam Cellu2PLA. Het project is gezamenlijk uitgevoerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), afvalverwerker Attero en STOWA. De Europese Unie heeft het project financieel ondersteund vanuit het Life+ programma.