N- en P-verwijdering met Fuzzy Filtratie op de rwzi Nieuw vossemeer

Waterschap Brabantse Delta heeft samen met STOWA praktijkonderzoek gedaan naar de haalbaarheid, betaalbaaheid en effectiviteit van stikstof- en fosfaatverwijdering met zogenoemde Fuzzy Filtratie als nageschakelde techniek. De resultaten van dit pilotonderzoek zijn neergelegd in dit rapport.

Om aan de waterkwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen, worden de waterkwaliteitseisen voor het effluent van rwzi’s mogelijk aangescherpt. Op verschillende zuiveringen in Nederland zijn met het oog hierop al maatregelen genomen, met name om het gehalte aan de nutriënten totaalstikstof en totaalfosfor in het effluent te reduceren.

Fuzzy Filtratie is een proces waarbij het filterende medium bestaat uit synthetische, samendrukbare ballen (33 mm) vervaardigd uit polyvinylideenchloride. De ballen zitten opgesloten tussen een gefixeerde geperforeerde onderplaat en een instelbare geperforeerde bovenplaat waarmee de gewenste compressiegraad ingesteld kan worden. De compressiegraad bepaalt de porositeit en daarmee de filtereigenschappen van het medium.