Skip to main content Skip to main nav

Notitie Onderzoek Asfaltdijkbekledingen 2012-2015

Veel Nederlandse waterkeringen hebben een asfaltdijkbekleding. Deze bieden bescherming tegen erosie van het dijklichaam. Om te waarborgen dat de bekledingen ook bij veroudering goed blijven functioneren, is goede inspectie, goed beheer en goed onderhoud van groot belang. Dit voorkomt mogelijk dat de bekledingen onnodig vroeg vervangen moet worden.

Onderzoekers hebben inmiddels een plan is opgesteld met als doel aan te geven welke onderwerpen gedurende de opeenvolgende levensfasen van een asfaltdijkbekleding aandacht behoeven en welk onderzoek nodig is om ervoor te zorgen dat de gewenste kwaliteit zo lang mogelijk gegarandeerd blijft.

Deze notitie  verkent de behoefte aan onderzoek bij beheerders van asfaltdijkbekledingen om na te gaan in hoeverre het bovenbeschreven plan voorziet in de kennisbehoefte van beheerders. Tevens is een eerste aanzet gegeven voor een prioritering van de diverse deelonderzoeken. Hierbij zijn vier onderscheiden: beheer, toetsing, ontwerp en kwaliteitszorg.