Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkeling van een Systeemgerichte Ecologische Stressanalyse voor sloten en kleine kanalen (KIWK)

Eén van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) is het verder ontwikkelen en toepasbaar maken van een instrumentarium voor het uitvoeren van ecologische stressanalyses. Eerder is hiervoor de SESA-methodiek (Systeemgerichte ecologische stressanalyse) ontwikkeld en toegepast op de laaglandbeken. De methode is ook geschikt voor laag-Nederland. In dit rapport is het concept voor de ontwikkeling van de SESA voor sloten en kleine kanalen uitgewerkt. Dit rapport is geschreven in het kader van het project Ecologie van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

SESA is een methode om op basis van de huidige toestand van een oppervlaktewater en de herstelpotentie knelpunten binnen een hydrologische eenheid of polder in kaart te brengen en te kwantificeren. Hierbij worden vervolgens maatregelpakketten voorgesteld die nodig zijn om deze toestand te bereiken. Door oorzaken te zoeken op de schaal van de polder en deze te bekijken over een langere tijdschaal wordt de werking van het systeem en de bronnen van verstoring in beeld gebracht. Dit geeft een beter inzicht in waar de oorzaken van de problemen in de sloten en kleine kanalen te vinden zijn.

Op deze manier wordt ingrijpen met maatregelen veel effectiever en is het mogelijk gedifferentieerder te werk te gaan bij het herstellen van een poldersysteem. Ten slotte kunnen ook verschillende maatregelpakketten worden doorgerekend (scenario-analyses) en op hun effecten worden vergeleken.