Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen, fase 2

Dit projectvoorstel beschrijft een overzicht van de onderdelen van de tweede fase van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK), en doet een voorstel voor de uitwerking daarvan.

In de periode 2006 – 2010 heeft STOWA op verzoek van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) de integrale uitwerking van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen uitgevoerd. Belangrijk kenmerk van de uitwerking was een gefaseerde aanpak. Het gewenste instrumentarium voor de regionale keringen is betrekkelijk snel ontwikkeld, op basis van bestaande kennis (de zgn. 'groene' versies).

In een tweede fase diende een verbetering van het instrumentarium plaats te vinden (van groen naar blauw), op basis van nieuw ontwikkelde kennis en praktijkervaringen met het instrumentarium. Dit projectvoorstel beschrijft een overzicht van de onderdelen van deze tweede fase, en doet een voorstel voor de uitwerking daarvan. Uiteindelijk doel is de ontwikkeling van een definitief instrumentarium (bestaande uit verschillende richtlijnen, leidraden en handreikingen) die de provincies kunnen gebruiken voor de normering van hun regionale keringen, en kunnen voorschrijven als instrumentarium voor de waterschappen.

In deze versie zijn de uitkomsten van de prioriteringsfase verwerkt (gerapporteerd in concept op 22 augustus 2011). Deze versie vormt een actualisatie van het voorstel van 18 februari 2011 (kenmerk 2011-0141), en vervangt deze.