Skip to main content Skip to main nav

Operationeel besluiten onder onzekerheid

Het voorliggende rapport beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan met het gebruik van kennis van onzekerheden tijdens calamiteiten. Er werd tevens een methode ontwikkeld waarmee waterschappen zelf kansverwachtingen voor waterstanden kunnen maken en deze op kunnen nemen in hun beslissingsondersteunende systemen. Aanbevelingen zijn gedaan om kennis over onzekerheden een te benutten in calamiteitenprocedures.

Waterschappen maken dagelijks verwachtingen van de waterstanden in hun beheersgebieden. Dit biedt belangrijke informatie in de aanloop naar, en tijdens calamiteiten. Tot op heden zijn de meeste verwachtingen deterministisch van aard: er wordt een ‘beste schatting’ afgegeven. Maar alleen in uitzonderlijke gevallen zal de toekomstige waterstand precies overeenkomen met de voorspelde waarde. Er blijven onzekerheden.

Het project ‘Studie naar de invloed van onzekerheden op besluitvorming in operationele context’ had als doel waterschappen beter in staat te stellen om deze onzekerheden in waterstandsverwachtingen te benutten bij bestuurlijke keuzes. Concreet is gekeken in hoeverre probabilistische voorspellingsmethoden (hoe groot is de kans dat een bepaalde waterstand zich voordoet?) bruikbaar zijn voor waterschappen om onzekerheden in de verwachtingen te kwantificeren. Het project is uitgevoerd binnen het programma Flood Control 2015.