Optimaliseren onderzoek herinrichting van diepe plassen. Technisch achtergronddocument bij de MCA verondiepen (...)

De MCA Verondiepen is een multicriteria-instrument om stakeholders, waaronder omwonenden, op een gestructureerde wijze mee te laten denken over het nuttig toepassen van grond of baggerspecie in een diepe plas. Dit technische rapport beschrijft de achtergronden en uitgangspunten van het instrument.

Het nuttig toepassen van grond of baggerspecie kan als kans worden gezien in gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling in en rond diepe plassen. Bij het bevoegd gezag, vaak het waterschap, is er behoefte aan een eenvoudig instrument dat helpt bij het bepalen van de inrichting en functie van diepe plassen en bij de onderbouwing van mogelijke verondieping als maatregel. Om een optimale keuze voor inrichting en functie te kunnen maken, moeten verschillende aspecten tegen elkaar worden afgewogen.

>Naar de MCA Verondiepen