Skip to main content Skip to main nav

Pilot directe nanofiltratie en UV/peroxide op rwzi Asten (IPMV)

Met het holle vezel nanofiltratie i.c.m. geavanceerde oxidatie kunnen medicijnresten vergaand verwijderd worden uit rwzi-effluent. Dit blijkt uit pilotonderzoek dat is uitgevoerd op rwzi Asten, als onderdeel van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV). Hierdoor ontstaat een waterkwaliteit die voor hergebruik in aanmerking komt. Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek.

In het Innovatieprogramma Microverontreinigingen (IPMV) van STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn diverse technologieën onderzocht voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Eén van deze technologieën maakt gebruikt van membraanfiltratie in combinatie met geavanceerde oxidatie. De technologie is op pilotschaal getest op de rwzi Asten, bij het waterschap Aa en Maas. Gedurende circa een jaar zijn drie membranen getest in combinatie met verschillende intensiteiten van geavanceerde oxidatie. Van deze technologie zijn de verwijderingsrendementen bepaald voor de gidsstoffen uit het IPMV en is onderzocht hoe de kwaliteit op overige parameters kansen biedt voor direct hergebruik.

De resultaten zijn doorgerekend voor een situatie waarbij 82 procent van het rwzi-effluent wordt behandeld met nanofiltratie en oxidatie. In die situatie bleek dat één van de geteste membranen, ook zonder nageschakelde oxidatie, in staat is om precies het vereiste rendement van 70 procent verwijdering te bereiken. Bij de andere twee membranen bleek de nageschakelde oxidatie noodzakelijk om dit rendement te bereiken. Door de combinatie met oxidatie kan het totaal rendement (dus na opmengen met het onbehandelde deel van het effluent) theoretisch oplopen tot 88 procent voor 7 van de 11 gidsstoffen uit het IPMV. Om bij regenweeraanvoer de membranen stabiel te kunnen bedrijven is een aanvullende voorfiltratie nodig om zwevendstof dat uitspoelt uit de nabezinktanks, tegen te houden.

Nanofiltratie op een beperkt deel van het effluent van een rwzi creëert een waterkwaliteit die hergebruik in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Bij toepassing op een rwzi van 100.000 i.e. waarbij 82 procent van het effluent wordt behandeld, bedragen de kosten van deze technologie 47 cent/m3 (prijspeil 2017).

In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat het concentraat dat ontstaat bij filtratie wordt terug- gevoerd naar de rwzi. Het is nog niet bekend of dit technologisch acceptabel is en wat de effecten zijn op de effluentkwaliteit tijdens bijvoorbeeld regenweeraanvoer. De verwerking van concentraat is onderwerp van een parallel TKI-onderzoek dat plaatsvindt bij UTwente in samenwerking met Waterschap Vechtstromen.