Skip to main content Skip to main nav

Pilotplant onderzoek AdOx. Een next generation adsorptie-oxidatieproces voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater (IPMV)

In dit rapport worden de resultaten besproken van het AdOx pilotplant onderzoek op de awzi Leiden-Noord dat werd uitgevoerd van maart tot en met juni 2023. AdOx resulteert in een goede verwijdering van organische microverontreinigingen uit huishoudelijk afvalwater, en de ecotoxiciteit van het effluent met meer dan 50 procent reduceert. Dit gaat gepaard met een lagere CO2-footprint en lagere kosten dan de referentietechnologieën. Een groot voordeel van deze techniek, waarin ozon wordt toegepast, is dat er geen bromaat en oxidatie bijproducten gevormd worden in het behandelde effluent. Het onderzoek maakte deel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

In de afgelopen vijf jaar (2018-2022) is op laboratoriumschaal het AdOx proces ontwikkeld. In dit proces worden organische microverontreinigingen uit het awzi-effluent verwijderd door zeolieten in korrelvorm, die in een zogenoemde vastbed reactor aanwezig zijn. Zeolieten zijn adsorbentia die zeer selectief zijn voor organische microverontreinigingen. Er is gebruik gemaakt van synthetische ‘high-silica' zeolieten. Nadat het zeolietmateriaal verzadigd is en geen adsorptiecapaciteit meer heeft, wordt het geregenereerd met ozongas (de oxidatiestap). Na de regeneratie is de adsorptiecapaciteit volledig hersteld.

Proof-of-Practice van deze innovatieve technologie is uitgevoerd in het pilotplant onderzoek dat beschreven wordt in dit rapport. Aan de door het IPMV programma opgelegde eisen kon worden voldaan na optimalisatie van de bedrijfsinstellingen: een verwijdering van 70 procent van ten minste 7 van de 11 gidsstoffen over de gehele rwzi, een reductie van 50 procent van de ecotoxiciteit van het effluent, een CO2 footprint lager dan de referentie technologieën, en totale kosten lager dan € 0,21/m3 behandeld water.

Specifieke kenmerken en voordelen van de AdOx technologie zijn:

  • Een korte adsorptie-contacttijd met daardoor kleine zeolietfilters;
  • In-situ regeneratie op locatie, dus geen transportkosten van zeolietmateriaal naar een
  • regeneratiefabriek;
  • Selectieve verwijdering van de gidsstoffen met daardoor een laag ozongebruik;
  • Geen vorming van bromaat en oxidatiebijproducten in het behandelde effluent.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft, en gefinancierd door Waterschap De Dommel en STOWA/Ministerie van Infrastructuur en Watersraat (IPMV programma) met in-kind bijdragen van het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Hoogheemraadschap van Delfland en Waternet.