Skip to main content Skip to main nav

Proeftuin persleidingen. Handreiking inventarisatie en onderzoek

De afgelopen jaren hebben deelnemers aan de Proeftuin persleidingen gezocht naar mogelijkheden voor een goede beoordeling van de conditie van oude persleidingen. Het beheer van deze leidingen - die afval- en hemelwater naar rwzi's transporteren - zal de komende jaren, door de vaak al hoge leeftijd van de leidingen, steeds meer aandacht vragen. Bij falen van de leidingen kunnen zowel de directe als gevolgschade voor veiligheid, milieu en imago aanzienlijk zijn.

Rioolbeheerders moeten steeds een afweging maken tussen investeringen in vervanging van leidingen en een risicobeschouwing van kans en gevolgen bij capaciteitsverlies of bezwijken. De beheerder moet daarbij de balans zoeken tussen de inzet van middelen enerzijds voor onderzoek naar de conditie van de leiding en anderzijds voor een fail-and-fix strategie. Als falen van een persleiding leidt tot beperkte negatieve effecten en herstel na falen relatief goedkoop is, zal zo'n strategie doelmatig blijken.

Op basis van de uitkomsten van de proeftuin is een handreiking opgesteld waarmee relatief eenvoudig inzicht kan worden verkregen in alle relevante aspecten van de actuele conditie van persleidingen. Toepassing op vier praktijksituaties laat zien hoe u deze handreiking kunt gebruiken.

Het onderzoek naar de conditie van persleidingen is nog geen routinematige activiteit. In de tot nu toe gedocumenteerde praktijkproeven is vooral de voorafgaande inventarisatie van informatie gerealiseerd. De vervolgstap naar relatief eenvoudig onderzoek waarbij de bedrijfsvoering van persleidingen niet of nauwelijks wordt onderbroken, is reeds gezet in het vervolg op de proeftuin. Stichting RIONED en STOWA zullen deze handreiking met het voortschrijden van de ervaringen aanvullen.