Skip to main content Skip to main nav

Proof of Concept laboratoriumonderzoek verwijdering microverontreinigingen uit rwzi-effluent met het 03-STEP® filter

Het O3-STEP® filter is een veelbelovend concept om op grotere zuiveringen in één compacte zuiveringsstap nutriënten, zwevende stof én microverontreinigingen vergaand te verwijderen door de combinatie van ozonoxidatie en adsorptie aan actief kool. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar de werking en effectiviteit van deze geïntegreerde zuiveringstechnologie.

De actuele aandacht voor de aanwezigheid van geneesmiddelen en andere (organische) microverontreinigingen in oppervlaktewater, grond­water en drinkwater vraagt om extra stappen op de waterzuiveringen. In 2017 is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestart met de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Vanuit de STOWA zijn recent een aantal onderzoeken afgerond, waaronder de ‘Landelijke Hotspot Analyse Geneesmiddelen rwzi’s’ en de ‘Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater’. Een techniek die op korte termijn toepasbaar kan zijn is de combinatie van ozon met adsorptie aan actiefkool, het zogenaamde O3­STEP® filterconcept. Dit concept kan op grotere zuiveringen in één compacte nagescha­kelde zuiveringsstap nutriënten, zwevende stof én microverontreinigingen vergaand te verwijderen.

In een onderzoeksproject zijn op basis van het O3­STEP® filter vier concepten ontwikkeld met als doel een vergaande verwijdering van een bredere range aan microverontreinigingen, met behoud van een vergaande nutriënten-­ en zwevende-stofverwijdering. Dit rapport behan­delt de theorie en beschikbare praktijkgegevens gerelateerd aan ozonoxidatie en actiefkool adsorptie, op basis waarvan de vier concepten zijn ontwikkeld. Hiervan zijn effectiviteit, kosten en duurzaamheid in kaart gebracht om het meest kansrijke concept vast te stellen. Dit concept is vervolgens op laboratoriumschaal getoetst.

In proof­-of-­principletesten is aangetoond dat de combinatie van ozonoxidatie en actief­ koolfiltratie inderdaad een bredere range microverontreinigingen verwijdert. De resultaten van dit traject zijn voldoende veelbelovend als basis voor vervolgonderzoek. Dit vervolg onder­zoek zal zich kunnen richten op de volledige integratie van beide technieken in een volcontinue bedrijfsvoering om gedurende langere periode de combinatie van nutriënten­- én micro­verontreinigingenverwijdering aan te tonen.