Skip to main content Skip to main nav

Samenvatting literatuurstudies uitheemse rivierkreeften

Wat weten we al over uitheemse rivierkreeften, en wat nog niet? In dit rapport zijn drie eerder uitgevoerde literatuurstudies over het voorkomen van uitheemse rivierkreeften in Nederland samengevat. Ook is geïnventariseerd welke kennis nog ontbreekt die nodig is om maatregelen te kunnen gaan nemen tegen de op veel plekken sterk toegenomen kreeftenpopulatie en de negatieve effecten die dit veroorzaakt.

STOWA laat samen met enkele waterschappen en andere partijen onderzoek doen naar de factoren die de aan- of afwezigheid van uitheemse rivierkreeften in wateren bepalen. Dit moet uiteindelijk leiden tot oplossingen voor de sterk toegenomen aanwezigheid van deze exoten. De kreeften kunnen een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. Maar mogelijk ook op de waterveiligheid en baggeraanwas. Als eerste stap zijn een drietal eerder uitgevoerde literatuurstudies samengevat en kennishiaten geïnventariseerd. Belangrijke conclusie daaruit is dat de uitwisseling van ervaringen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kennisopbouw.