Skip to main content Skip to main nav

Signaleringsmeetnet bestrijdingsmiddelen in grondwater. Inventarisatie van de bruikbaarheid van bestaande meetnetten (KIWK)

Het doel van dit rapport, opgesteld in het kader van het project Gewasbescherming van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, is om de bruikbaarheid van bestaande meetnetten voor een signaleringsmeetnet gewasbeschermingsmiddelen in grondwater te evalueren. Met deze uitwerking kunnen provincies een onderbouwde keuze maken over het vervolgproces van ontwerp tot inrichting.

Uit grondwaterkwaliteitsmonitoring van provincies en drinkwaterbedrijven blijkt dat restanten van gewasbeschermingsmiddelen in 62% van de filters in het Nederlandse grondwater aanwezig zijn. Doordat de meetfilters op 10 meter diepte, of dieper, staan zijn de effecten van recent beleid op de grondwaterkwaliteit niet waarneembaar. Meetresultaten kunnen hierdoor niet bevestigen of de huidige inspanningen voor emissiereductie, in combinatie met het toelatingsbeleid, volstaan om de doelen voor de grondwaterkwaliteit uit de Kaderrichtlijn Water (o.a. ‘tegengaan van achteruitgang’), en de toekomstvisie gewasbescherming 2030 (‘nagenoeg geen emissie naar het milieu’) tijdig te halen.

Provincies zijn voornemens het voortouw te nemen bij de inrichting van een signaleringsmeetnet voor gewasbeschermingsmiddelen in grondwater. Dit signaleringsmeetnet is een aanvulling op de bestaande Provinciale Meetnetten Grondwater, en moet voorzien in een voor Nederland representatief en onderbouwd beeld van de actuele belasting van het grondwater met antropogene stoffen. Het meetnet moet voorzien in een tijdige en specifieke feedback tussen metingen en beleid.

Om in deze informatiebehoeften te voorzien, dient het signaleringsmeetnet gericht te zijn op het uitspoelingswater of de bovenste meter(s) grondwater en is het noodzakelijk dat de meetresultaten gerelateerd kunnen worden aan het landbouwkundig gebruik van een gewasbeschermingsmiddel. Om de mogelijkheid voor oplossingen via het toelatingsbeleid open te houden, wensen provincies om bij het ontwerp van het signaleringsmeetnet rekening te houden met de eisen die daarvoor aan het meetnet worden gesteld.