Skip to main content Skip to main nav

Strategisch plan voor de ontwikkeling van tools voor bewustwording en advies aan agrariërs voor verbeteren van de waterkwaliteit (KIWK)

De afgelopen jaren zijn diverse tools ontwikkeld om agrariërs te stimuleren maatregelen te nemen die bijdragen aan de DAW-doelen. Deze studie -onderdeel van het KIWK-project Nutriënten - beschrijft en evalueert de tien meest gebruikte instrumenten en beoogt daarmee richting te geven aan een verdere samenwerking tussen ontwikkelaars en een mogelijke integratie van de tools.

In 2013 is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van start gegaan om een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in Nederland: voldoende water van goede (ecologische) kwaliteit. Vanuit het DAW-programma worden agrarisch ondernemers nu gestimuleerd en gefaciliteerd om met een water- en bodemgerichte bedrijfsvoering te werken aan duurzame oplossingen voor de wateropgaven.

De afgelopen jaren zijn diverse tools ontwikkeld om agrariërs te stimuleren maatregelen te nemen die bijdragen aan de DAW-doelen. Deze tools zijn alle vanuit een eigen doelstelling en motivatie ontwikkeld. De meeste tools hebben echter overheidssubsidie nodig om te kunnen blijven bestaan en/of door te ontwikkelen. Daarnaast is er het risico dat een veelheid aan tools niet leidt tot een gewenste eenduidigheid, een gedeelde kennisbasis bij de verschillende belanghebbenden en een kwaliteitsverbetering. Vanuit die achtergrond is het gewenst dat de ontwikkeling en toepassing van tools wordt gestroomlijnd, en waar dit relevant is dat tools fuseren. Dit vraagt om regie vanuit opdrachtgevers en een nauwere samenwerking tussen tool-ontwikkelaars.

Deze studie beschrijft en evalueert de tien meest gebruikte instrumenten en beoogt daarmee richting te geven aan een verdere samenwerking tussen ontwikkelaars en een mogelijke integratie van de tools. Een samenwerking die leidt tot uniformering en kwaliteitsverbetering. We voorzien dat hiermee een impuls kan worden gegeven aan de verdieping en verbreding van kennis die nodig is om de doelen van het DAW te verwezenlijken.

De Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze deze kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het waterkwaliteitsbeleid. Het programma is gestart in 2018 en duurt vier jaar. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven. Meer informatie op www.kiwk.nl.