Skip to main content Skip to main nav

Systeemkennis Brakke Wateren (KIWK)

Dit rapport bevat de resultaten van het project Brakke Wateren, dat onderdeel uitmaakte van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In dit project is gewerkt aan het vergroten van de kennis over het ecologisch functioneren van brakke wateren in binnendijkse gebieden, om op basis daarvan te komen tot betere waterkwaliteitsdoelen voor dit type wateren en bijbehorende maatregelen om deze doelen te bereiken.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren te verbeteren. Inzicht in de factoren die de ecologische kwaliteit bepalen, is hierbij van groot belang. Voor binnendijks gelegen brakke wateren is echter nog maar weinig kennis beschikbaar over deze factoren. Hierdoor worstelen waterbeheerders met de vraag hoe realistische KRW-doelen voor deze wateren kunnen worden afgeleid en welke maatregelen effectief zijn om deze doelen te realiseren.

Het ecologisch functioneren van brakke wateren wijkt op verschillende punten af van dat van zoete wateren. Veel brakke wateren hebben van nature een hoge beschikbaarheid van fosfor, waardoor veelal stikstof - in plaats van fosfor - het limiterende element is voor algengroei. Bovendien spelen concentraties en fluctuaties in het zoutgehalte een cruciale rol voor de soortensamenstelling, evenals verschillen in connectiviteit van het watersysteem.

In dit project is gepoogd antwoorden te vinden op vragen als: hoe werken brakke ecosystemen? Wat zijn de sturende factoren in deze wateren en wat zijn de randvoorwaarden voor succesvol ecologisch herstel? Deze informatie is cruciaal bij het bepalen van doelen voor de KRW, als ook voor de maatregelen om deze doelen te halen. Er zijn onder meer nieuwe, meer gedifferentieerde drmeplewaaren afgeleid voor nutriƫntenconcentraties. Ook is het effect onderzocht van (grote) fluctuaties in zoutconcentraties.

Meer weten over de Kennisimpuls Waterkwaliteit? Ga naar www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl