Skip to main content Skip to main nav

Themista/Ephyra pilotonderzoek op rwzi Nieuwgraaf

In dit rapport wordt verslag gedaan van een pilot op rwzi Nieuwgraaf waarbij twee technologieën vor optimalisatie van slibgisting -Themista en Ephyra - gecombineerd zijn toegepast. De combinatie is volgens de opstellers van het rapport interessant omdat zo de capaciteit van bestaande gistingen kan worden verhoogd en meer slib kan worden vergist. Op deze wijze is een verdere centralisatie van slibgisting tegen lage kosten mogelijk.

Nederland staat voor de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. Waterschappen zullen aan deze doelstelling bijdragen door onder andere het verbeteren van de energie-efficiency, een combinatie van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Het vergisten van slib waarbij biogas wordt geproduceerd draagt hieraan bij. Diverse onderzoeken richten zich dan ook op de ontwikkeling van technologieën om de slibgisting te optimaliseren en zo kosteneffectief de biogasproductie te verhogen. Twee voorbeelden zijn de Ephyra® en Themista® technologie; beide worden momenteel op praktijkschaal toegepast.

Een nieuw concept waarbij beide technologieën worden gecombineerd is in een pilot getest op de rwzi Nieuwgraaf. Uit de resultaten blijkt dat de combinatie van Themista® en Ephyra® een stabiele gisting geeft bij een gemiddelde verblijftijd van 2 x 6,5 tot 2 x 7 dagen, en pieken tot 2 x 4 dagen. Bij de Themista®/ Ephyra® combinatie wordt bij een verblijftijd van 14 dagen 5% absoluut meer slib afgebroken dan voor een mesofiele referentiegisting bij 20 dagen verblijftijd. De combinatie is interessant omdat zo de capaciteit van bestaande gistingen kan worden verhoogd en meer slib kan worden vergist. Op deze wijze is een verdere centralisatie van slibgisting tegen lage kosten mogelijk. Het financiële voordeel met deze combinatietechnologie is locatieafhankelijk, maar een terugverdientijd van korter dan 10 jaar lijkt mogelijk.

Slib is een belangrijk thema voor de waterschappen. Met de verwerking van slib zijn enerzijds hoge kosten gemoeid. Anderzijds biedt slib ook diverse kansen voor productie van duurzame energie en grondstoffenterugwinning, om zo mede de ambities van de watersector in Nederland in te vullen. Ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals de in dit rapport beschreven combinatie, blijft nodig om te komen tot een duurzame slibverwerking.