Skip to main content Skip to main nav

Tijdreeksanalyse van de macrofauna op langjarige meetpunten in stromende wateren, sloten en kanalen (KIWK)

Waterkwaliteitsverbeteringen lijken de afgelopen jaren te hebben geleid tot de terugkeer van verschillende voorheen in Nederland verdwenen macrofaunasoorten. Ook zijn er aanwijzingen dat de biodiversiteit is toegenomen. Om een beeld te krijgen van welke veranderingen zijn opgetreden in de Nederlandse macrofauna in de afgelopen decennia is lange-termijn-monitoringsdata van de macrofauna verzameld en geanalyseerd. Dit rapport, onderdeel van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, bevat de resultaten van deze analyse.

Door op soortniveau locatie-specifieke trendanalyses uit te voeren is geprobeerd te duiden welke veranderingen er zijn opgetreden in de aquatische macrofauna gedurende de afgelopen decennia. Ook is er een relatie met het milieu en de kwaliteit daarvan gelegd op basis van de indicatieve waarden voor milieuomstandigheden van de aangetroffen macrofaunasoorten, waarbij de invloed van organische belasting, stroming, temperatuur en toxiciteit zijn geanalyseerd en vergeleken met de waarden die onder zeer goede ecologische omstandigheden worden gevonden.

Hoewel er op veel plekken verspreid over het hele land macrofaunametingen verricht zijn, voldeden veel meetpunten niet aan de selectiecriteria voor een trendanalyse. Er waren in totaal slechts 75 meetpunten in langzaam stromende wateren, snel stromende wateren, sloten en kanalen waarvan voldoende gegevens beschikbaar waren voor de analyse. Het zwaartepunt van de metingen lag in de stromende wateren in de grensgebieden. Op het merendeel van de meetpunten is de soortenrijkdom toegenomen, echter het laatste decennium stagneerde deze ontwikkeling. Ook bleken veranderingen vooral locatie-specifiek. Het lijkt erop dat we onder de huidige omstandigheden de maximale verbetering nog niet hebben bereikt. Mogelijk dat een recente toename van de stress door bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering of de invloed van toxische stoffen verdere verbetering in de weg staat.