Skip to main content Skip to main nav

Toepassing basisvisie afwegingskader meerlaagse veiligheid; een methode om mee te werken in de praktijk

Over de wijze waarop je het concept meerlaagsveiligheid concreet vorm kunt geven, wordt volop nagedacht. Eind 2011 heeft STOWA ter ondersteuning een afwegingskader meerlaagsveiligheid opgesteld. Dit afwegingskader beschrijft hoe je de kosteneffectiviteit van maatrege­len in de verschillende lagen met elkaar kunt vergelijken. Op basis hiervan kan een transparante en beargumenteerde keuze worden gemaakt.

Om de discussie over meerlaagsveiligheid verder te voeden en nog concreter te maken, heeft STOWA in dit vervolgrapport voorbeelden laten uitwerken voor maatregelen in alle veiligheidslagen, voor ver­schillende pilotgebieden (Brabant, Dordrecht en Amsterdam). Hierbij zijn de risicoreductie en kosteneffectiviteit inzichtelijk gemaakt. Ook zijn er verschillende risico­maten gehanteerd zoals een economisch optimum, een factor veiliger dan  de huidige situatie of een eis gerelateerd aan basisveiligheid of groepsrisico.

Op basis van de voorbeelden kan worden geconcludeerd dat maatregelen die de overstromings­kans verlagen (laag 1), of goedkope maatregelen die de gevolgen verkleinen als rampenplan­nen (organisatorische tak van laag 3) kosteneffectief zijn. Fysieke ingrepen in de ruimtelijke sfeer (laag 2) en uitbreiding van wegencapaciteit, hulpverleningsmaterieel en hulpverlenings­capaciteit (fysieke tak van laag 3) zijn minder of niet kosteneffectief. Keuzes hiervoor kunnen mogelijk wel gerechtvaardigd worden op basis van andere waarden, waarvoor men bereid is meer te investeren.

De inzichten kunnen worden gebruikt om meer en minder kansrijke maatregelen of strategieën  te onderscheiden binnen o.a. het Deltaprogramma.

LET OP: Het voorliggende rapport STOWA 2012-23 is n og niet de definitieve versie, maar heeft de status van een Ter Inzage, hetgeen inhoudt dat er nog door leden van de Begeleidingscommissie als door derden nog commentaar op kan worden gegeven.Najaar 2012 brengt STOWA de definitieve versie uit.