Trends in slibontwatering

Dit rapport bevat de resultaten naar een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het ontwateren van het slib en naar de ontwikkelingen bij slibbehandeling in Nederland.

Het ontwateren van zuiveringsslib kost waterschappen de laatste jaren steeds meer moeite. Bij veel slibontwateringen is vanaf 2008 sprake van een sterke toename van het polymeergebruik per ton slib. Deze toename komt overeen met 2,5 miljoen euro aan extra jaarlijkse kosten voor alle waterschappen samen, terwijl de slibhoeveelheden in de afgelopen jaren vrij stabiel zijn.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat de keuze voor het gebruikte polymeer van grote invloed kan zijn op de ontwateringsprestaties.  Bij deze keuze van is het volgens de onderzoekers van belang een goede afweging te maken tussen de kosten van het verbruik en het te behalen ontwateringsresultaat.