Skip to main content Skip to main nav

Verder met meerlaagsveiligheid

Er zijn al de nodige leerpunten, tips en instrumenten beschikbaar om gevolgbeperking met succes in de waterveiligheidspraktijk toe te passen. Dat blijkt uit deze studie waarin een overzicht wordt gegeven van verkregen inzichten op het gebied van meerlaagsveiligheid (MLV).

Sinds de introductie van het begrip meerlaagsveiligheid heeft er in Nederland een zoektocht plaatsgevonden om gevolgbeperking een plek te geven in ons waterveiligheidsbeleid. Naast, en in combinatie met preventie. Hieruit is gebleken dat voor gebieden met grote overstromingsdiepten preventie onontbeerlijk is. Maar op veel andere plaatsen en bij minder extreme problematiek kan gevolgbeperking als mogelijkheid onderzocht worden. Gevolgbeperking is dan aanvullend op preventie en omvat zowel ruimtelijke inrichting als crisisbeheersing.

De laatste tijd worden in deze context veel initiatieven ontplooid. In pilots en leertrajecten wordt gezocht naar manieren om gevolgen van overstromingen te beperken, gericht op het vergroten van weerbaarheid en robuustheid. Gevolgbeperking zorgt voor minder kwetsbaarheid. Nadrukkelijk wordt benoemd dat ook het voorkómen van wateroverlast (door extreme neerslag of overstromingen vanuit regionaal watersysteem) hier een onderdeel van is, naast het bestrijden van (de gevolgen van) overstromingen.

In de loop van de tijd zijn er twee MLV-benaderingen ontstaan: 1. uitwisselen tussen de veiligheidslagen en 2. Aanvullen op de veiligheidslagen (dus gevolgbeperking in ruimtelijke inrichting en in crisisbeheersing als aanvulling op preventie).Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) heeft geconcludeerd dat uitwisselen tussen lagen slechts in een enkel geval haalbaar en effectief is. Daarom richt de MLV-discussie zich in dit rapport op ‘aanvullende’ maatregelen, dus gevolgbeperking naast preventie, waarbij overigens nooit het totale risico (dus kans x gevolg) uit het oog verloren moet worden.

Dit rapport geeft antwoorden op vragen als: welke zaken werken wel of juist niet, welke instrumenten zijn beschikbaar en hoe kunnen we het MLV-gedachtengoed concreet toepassen en hanteerbaar maken. Daarmee is dit rapport een basisdocument voor iedereen die de komende tijd vervolg gaat geven aan meerlaagsveiligheid en die graag de ‘state-of-the-art’ kennis en inzichten benut voor vervolgstappen bij het verkleinen van de kwetsbaarheid.