Skip to main content Skip to main nav

Verkennend onderzoek naar de verzuring van zeefgoed

Uit het zeefgoed van afvalwater teruggewonnen cellulose kan als grondstof worden gebruikt om de biologische fosfaat- en stikstofverwijdering te verbeteren. Het gebruik van chemicaliën kan hierdoor worden verminderd. Dat is de conclusie van een verkennend onderzoek naar de verzuring van zeefgoed.

De Nederlandse waterschappen onderzoeken met de Energie- en Grond­stoffenfabriek (EFGF) de winning van grondstoffen uit afvalwater om bij te dragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Zeefgoed dat ontstaat bij de toepassing van influent-fijnzeven bevat 50 tot ­80% cellulose en is daarmee een potentieel waardevolle stroom voor winning van cellulose uit afvalwater. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de cellu­lose technisch terug te winnen is en kan worden benut als afdruipremmer in asfalt, composiet of isolatiemateriaal. Een nadeel van de terugwinning van cellulose uit zeefgoed is dat toepassing ervan strenge eisen met zich meebrengt ten aanzien van hygiënisatie en verwijde­ring van overige ongewenste componenten.

Een alternatief voor de winning van cellulose uit zeefgoed is de productie van vluchtige vetzuren uit de organische stof die aanwezig is in het zeefgoed. Deze vetzuren kunnen op de rwzi worden benut voor verbetering van de biologische fosfaat-­ en stikstofverwijdering en zijn daarmee een duurzaam alternatief voor het gebruik van chemicaliën zoals ijzerchloride of een externe koolstofbron. Zeefgoed wordt op deze manier benut binnen het hek van de zuive­ring. Dit heeft als voordeel dat strenge eisen voor hygiënisatie worden vermeden.

De opgave die waterschappen hebben op het gebied van vergaande nutriëntenverwijdering op rwzi’s in het kader van de Kaderrichtlijn water (KRW) vraagt om duurzame en betaalbare zuiveringstechnieken. Betere benutting van organische stof (zeefgoed) in het afvalwater door productie van vluchtige vetzuren voor verbetering van de biologische fosfaat­ en stikstofver­wijdering kan een duurzaam en betaalbaar alternatief zijn voor het gebruik van chemicaliën.

Uit dit verkennende onderzoek komt naar voren dat het technisch mogelijk is om zeefgoed om te zetten in vluchtige vetzuren. Volgens de opstellers van het rapport is wel nader onderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in de technische aspecten van het omzettingsproces, in de economische haalbaarheid en in de uiteindelijke de duurzaamheid van het concept.