Skip to main content Skip to main nav

Verkenning samenwerkingsvormen Waternood en KRW verkenner

STOWA heeft voor het afwegen van maatregelen i.k.v. GGOR en de KRW afzonderlijke instrumenten laten ontwikkelen. In het rapport ‘Verkenning samenwerkingsvormen Waternood en KRW-Verkenner’ is onderzocht op welke manier deze beide instrumenten kunnen samenwerken, zodat waterbeheerders meer inzicht krijgen in overlappende effecten van beide typen maatregelen.