Verkenning van de kwaliteit van struviet uit de communale afvalwaterketen

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van struviet gewonnen uit het afvalwater van vier zuiveringsinstallaties van communaal afvalwaterwater. De resultaten van deze analyse zijn getoetst aan de eisen die gesteld zijn in de aangepaste meststoffenwet. Tevens is gekeken in hoeverre de gewonnen struvieten een nadere behandeling behoeven alvorens ze als meststof kunnen worden toegevoegd.

Waterschappen werken in het kader van de rwzi als ‘Grondstoffenfabriek’ hard aan het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater, waaronder fosfaat. In 2014 is fosfaat benoemd als één van de speerpunten van de Green Deal Grondstoffen.

Er zijn al de nodige STOWA rapporten verschenen over fosfaatterugwinning op rwzi’s. Het gaat hierbij om verkenningen en studies naar verschillende terugwintechnologieën, beschouwingen over wet- en regelgeving, marktkansen voor, en mogelijke toepassingen van struviet. Dit rapport sluit hierbij aan. Het beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van struviet dat is gewonnen uit het afvalwater van vier zuiveringsinstallaties van communaal afvalwaterwater en toetst de resultaten aan de eisen die gesteld zijn in de aangepaste meststoffenwet. Tevens is gekeken in hoeverre de gewonnen struvieten een nadere behandeling behoeven alvorens ze als meststof kunnen worden toegepast.

Binnen het project zijn vier struvieten uit de communale afvalwaterketen onderzocht op bestanddelen conform de meststoffenwetgeving, overige organische microverontreinigingen en pathogenen (ziekteverwekkers). De struvieten voldoen wat betreft de verontreinigende componenten aan de eisen conform de mestwetgeving; er zijn echter wel pathogenen aangetroffen, in vergelijkbare gehalten die ook in dierlijke mest te vinden zijn. Deze pathogenen komen voornamelijk voor in heterogene bijmengingen zoals zaden en strootjes.

Geadviseerd wordt daarom de gewonnen struvieten op te schonen, waardoor een groot deel van de pathogenen verwijderd wordt en ook heterogeniteiten die lastig voor de landbouwmachines kunnen zijn, uit de meststof gehaald worden. De conclusies zijn gebaseerd op eenmalige analyses bij vier rioolwaterzuiveringsinstallaties. Aanbevolen wordt om de kwaliteitsanalyses te herhalen en uit te breiden naar nieuwe struvietinstallaties. Tevens worden, in samenwerking met de Energie- en Grondstoffenfabriek de mogelijkheden voor certicering van struviet nagegaan en bekeken in hoeverre het opschonen in de praktijk uitgevoerd kan worden. (Foto: Waternet)