Skip to main content Skip to main nav

Visie 'Verder bouwen op een goed fundament'

Deze (hernieuwde) visie formuleert de beleids- en kennisagenda voor het komende decennium op het gebied van de regionale waterveiligheid. De visie werd ontwikkeld in een samenwerking tussen waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat.

In 2004 verscheen de eerste Visie op de regionale waterkeringen in Nederland. Op basis van deze visie zijn provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat met elkaar aan de slag gegaan met de regionale waterkeringen in ons land. De regionale waterkeringen zijn aangewezen, genormeerd en grotendeels getoetst. Vele honderden kilometers zijn al versterkt of worden de komende jaren versterkt. Zo is in de afgelopen twaalf jaar een belangrijke sprong voorwaarts gezet.

Het werk is echter nog niet af. Het toetsen en versterken van de regionale waterkeringen gaat ook de komende jaren door. De afspraken die provincies en waterschappen daarover hebben gemaakt, blijven onverkort van kracht.
Wel actualiseren wij nu onze visie op de regionale keringen. Allereerst om plaats te bieden aan opgedane ervaringen en kennis, aan inzichten uit onder meer het Deltaprogramma, aan klimaatverandering en om de bodemdaling te agenderen. Maar ook om een basis te leggen voor een verdere ontwikkeling van de wijze waarop wij met onze regionale waterkeringen omgaan. Met andere woorden: we willen het goede werk voortzetten, maar ook voorkomen dat stilstand tot achteruitgang leidt.

In deze hernieuwde Visie op de regionale waterkeringen verwoorden we onze gezamenlijke opgave voor het komende decennium. Die uitdaging is vooral gelegen in de vraag hoe we de regionale keringen optimaal kunnen beschermen en beheren in een dynamische omgeving. Van een sectorale kijk verbreden we naar een integrale benadering van de regionale kering in zijn omgeving. Daarbij benutten we de inzichten van het nieuwe waterveiligheidsbeleid uit het Deltaprogramma. Tevens leren we van de invulling van de zorgplicht voor primaire waterkeringen. Waarbij we ons bewust zijn van regionale verschillen en vooral van de enorme diversiteit aan regionale waterkeringen.

Deze hernieuwde Visie op de regionale waterkeringen omvat gemeenschappelijke afspraken en geeft tevens ruimte voor regionaal maatwerk. We blijven daarmee invulling geven aan doelmatigheid in ons waterbeheer. We werken daarbij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en met respect voor ieders rol, in navolging van het vele werk dat in de afgelopen jaren is gedaan.

Deze visie is een co-productie van waterschappen en provincies, onder leiding van STOWA en met betrokkenheid vanuit het Rijk en Rijkswaterstaat. U kunt de visie en een samenvatting ervan downloaden onder aan deze pagina.

Hieronder een korte video over de achtergronden van de nieuwe visie.