Voorstel voor toepassingbereik EU-richtlijn Overstromingsrisico’s

In dit rapport doen de opstellers voorstellen voor Nederlandse overstromingstypen die onder de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's zouden moeten vallen.

Het toepassingsbereik van de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) is gedefinieerd als geldend voor gebieden met een ‘potentieel significant overstromingsrisico’. De kwantificering van dit begrip vindt in de richtlijn plaats aan de hand van een beoordelingskader waarbij vooral wordt gekeken naar de denkbare gevolgen van een overstroming, in termen van slachtoffers en schade (incl. maatschappelijke ontwrichting).

Op basis hiervan doen de opstellers van dit rapport voor Nederland aanbevelingen voor de overstromingstypen die onder de richtlijn zouden moeten vallen. Het gaat om overstromingen als gevolg van het bezwijken van primaire waterkeringen; overstromingen als gevolg van het bezwijken van genormeerde regionale waterkeringen (klasse V, IV en III); overstromingen van onbeschermde gebieden buitendijks van de (primaire) dijkringgebieden. 

Geen potentieel significant overstromingsrisico vormen volgens de opstellers van het rapport onder meer  overstromingen van onbeschermde gebieden langs regionale wateren.