Skip to main content Skip to main nav

Zorgplicht centraal, visie en plan implementatie. Op weg naar continu inzicht door het verbinden van beoordelen, instandhouding en versterken

In 2023 is het project Zorgplicht Centraal uitgevoerd, waarvan dit rapport, met visie en implementatieplan, het resultaat is. In het onderzoek is verkend hoe de processen instandhouding, beoordelen en versterken sterker met elkaar verbonden kunnen worden.

De in 2020 uitgevoerde ketenanalyse constateert dat de samenhang tussen de verschillende waterveiligheidsprocessen (beheren of instandhouding, beoordelen en versterken) voor primaire waterkeringen verbeterd kan worden. Dit om meer doelmatig aan de wettelijke taak ‘het voldoen aan de normen’ (vrij naar artikel 5.3 van de Waterwet en de definitie van het beheer van watersystemen volgens de bijlage bij de Omgevingswet) invulling te geven. Concreet gaat het om efficiëntere inzet van capaciteit, kennis, informatie, regelgeving en governance. 

Een belangrijke aanbeveling uit de Ketenanalyse is de Zorgplicht centraler te positioneren als verbindend element in de keten van waterveiligheidsprocessen. Naar aanleiding van deze aanbeveling heeft een opdrachtgeverscollectief, onder leiding van de Unie van Waterschappen, het initiatief genomen voor het onderzoek ‘Zorgplicht Centraal’. Dit document bevat de resultaten ervan en geeft aan hoe je de zorgplicht centraler zou kunnen positioneren in waterbeheerorganisaties.