Skip to main content Skip to main nav

Zwemmersjeuk in Nederland

Zwemmersjeuk (cercariën dermatitis), veroorzaakt door de parasiet Trichobilharzia, is de meest voorkomende gezondheidsklacht in recreatieplassen. Het geeft veel overlast voor zwemmers, en economische schade voor recreatieondernem. Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoeksproject 'Gezamenlijk naar een effectieve aanpak van zwemmersjeuk'.

In het project is onderzoek gedaan naar de huidige kennis over zwemmersjeuk en Trichobilharzia, en naar de effectiviteit van reeds bekende en mogelijk nieuwe maatregelen om overlast te verminderen. Ook is een analyse uitgevoerd naar de mogelijke relaties tussen weercondities en het optreden van zwemmersjeuk, om de bestrijding ervan te verbeteren. Het project bouwt voort op het Protocol Zwemmersjeuk.

Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en Koeman en Bijkerk, in opdracht van STOWA. De volgende zes waterschappen en twee recreatieondernemers hebben financieel bijgedragen aan dit onderzoek: Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Dommel, Wetterskip Fryslân, Waterschap Rijn & IJssel, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Rivierenland, Overlegorgaan Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie (OSO), vertegenwoordigd door Regio Twente en Leisurelands.