Skip to main content Skip to main nav

Adaptief Deltamanagement

Effecten zeespiegelstijging voor het beheer van zoet grond- en oppervlaktewater

Deze Deltafact behandelt de oorzaken en effecten van een stijgende zeespiegel op het beheer van het grond- en oppervlaktewater op regionale schaal in ...

Bekijk Deltafact

Natte teelten

In deze Deltafact wordt de (economische) mogelijkheid beschreven van het toepassen van de teelt van gewassen die onder natte bodemomstandigheden groei...

Bekijk Deltafact

Water en Ruimtelijke Ordening: instrumenten voor betere afstemming

Op welke manier kunnen gemeenten en provincies besluiten nemen waarbij water en bodem voldoende zijn meegenomen? En hoe kunnen waterschappen bijdragen...

Bekijk Deltafact

Water en Omgevingswet

Deze Deltafact behandelt de hoofdlijnen met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet (Ow) en zijn relevantie voor het waterbeheer. De inwerkingtreding va...

Bekijk Deltafact

Bodemdaling

Deze Deltafact richt zich op processen die bodemdaling veroorzaken. Hierbij ligt de focus op ondiepe bodemdalingsprocessen in veen- en kleigronden. Da...

Bekijk Deltafact

Meerlaagsveiligheid in de praktijk

Het concept meerlaagsveiligheid (MLV) is in 2009 in het Nationaal Waterplan geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid voor overstrominge...

Bekijk Deltafact

Robuustheid

Robuustheid is een populaire term in het waterbeheer. Robuust zijn voor extreme gebeurtenissen vraagt alleen andere aanpassingen dan robuust zijn voor...

Bekijk Deltafact

Ondergrondse waterberging

Ondergrondse waterberging wordt wereldwijd steeds meer toegepast. Hierbij vindt infiltratie van overtollig zoetwater door putten, drains of infiltrati...

Bekijk Deltafact