Skip to main content Skip to main nav

Sanimonitor

De Sanimonitor heeft tot doel op eenduidige wijze data te verzamelen over de werking van decentrale sanitaire systemen in de praktijk en deze data op een zodanige wijze beschikbaar te stellen dat de informatie kan worden gebruikt bij de afwegingen voor de aanleg van nieuwe systemen in de toekomst.

In Nederland ligt een groot aantal decentrale sanitaire systemen. Voor het merendeel zijn dit kleinere IBA’s, geschikt voor een enkele woning en voor een klein deel grotere systemen van 10 tot 2000 i.e. Bijvoorbeeld bij recreatieparken, horeca en kampeerboerderijen, vooral in het buitengebied. Verwacht wordt dat het aantal grotere decentrale systemen in de toekomst zal toenemen.

Er zijn op dit ogenblik weinig betrouwbare gegevens over de werking van deze systemen in de praktijk. En als ze er wel zijn, zijn deze onderling slecht vergelijkbaar zijn en meestal zodanig opgeslagen dat deze niet goed kunnen worden geraadpleegd of in het geheel niet beschikbaar zijn. Vastgesteld is dat het voor een goede afweging tussen sanitatiesystemen van belang is om meer betrouwbare kennis te hebben van de werking van de nu aanwezige systemen in de praktijk. STOWA heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden hiervoor te verkennen.

De verkenning is uitgevoerd door een begeleidingscommissie (BC) bestaande uit vertegenwoordigers van waterschappen. Zij hebben inhoudelijk gebruik gemaakt van deskundige adviseurs en de ideeën voorgelegd aan vertegenwoordigers van leveranciers van systemen.

Het project heeft geresulteerd in  de bouw van een database waarin alle data van de systemen kan worden opgeslagen en bewerkt. Deze database wordt, naar analogie met de Saniwijzer, de Sanimonitor genoemd.

De Sanimonitor biedt iedereen de gelegenheid om data van de werking van decentrale systemen in te voeren. Het gaat daarbij zowel om data van beheer en onderhoud als om de zuiveringsprestaties (macroverontreinigingen, microverontreinigingen en pathogenen). De data zijn openbaar en kunnen via een eenvoudige analysemodule voor eigen gebruik worden bewerkt. 

Voor vragen, opmerkingen en meer informatie over het monitoringsprogramma kunt u contact opnemen met Bjartur Swart (swart@stowa.nl).