Skip to main content Skip to main nav

Saniwijzer. Wegwijzer naar nieuwe sanitatie

De Saniwijzer is de website van STOWA en de Stichting Rioned over nieuwe sanitatie. Zie www.saniwijzer.nl

De Saniwijzer beoogt om alle informatie over nieuwe sanitatie op een overzichtelijke manier aan te bieden. Er is gekozen voor een wegwijzerstructuur waarmee snel door de verschillende kennisvelden heen genavigeerd kan worden. De belangrijkste onderdelen zijn:

  • Algemeen – met achtergrondinformatie over onder andere de samenstelling van afvalwater, de motieven om al dan niet nieuwe sanitatie toe te passen en aandachtspunten voor de realisatie van sanitatieprojecten.
  • Technieken – met een overzicht van toiletsystemen, rioolsystemen en zuiveringssystemen.
  • Projecten – daarbij is aandacht voor zowel buitenlandse als Nederlandse projecten; met een selectiemenu kan de gebruiker de projecten selecteren die voor hem of haar van belang zijn.
  • Voorbeelden – voor verschillende situaties zijn voorbeelden voor oplossingen uitgewerkt, bij ieder voorbeeld is aangegeven wie er bij betroken moeten worden, of er een vergunning nodig is en in welke mate de oplossing duurzaam is.
  • De Keuze hulp – in vier stappen wordt de gebruiker geholpen om voor zijn situatie en doelstelling de mogelijke oplossingen te selecteren.

Beheer en onderhoud

Jaarlijks vindt beheer en onderhoud plaats. Een Begeleidingscommissie (BC) bestaande uit vertegenwoordigers van de waterschappen, gemeenten en deskundigen bepaalt jaarlijks welke aanpassingen moeten worden gedaan. De BC streeft ernaar dat de Saniwijzer zodanig actueel is dat kennis over nieuwe ontwikkelingen direct voor een grote groep gebruikers beschikbaar komt.

De Saniwijzer is echter nooit af. Continue komt er nieuwe informatie beschikbaar, ontstaan er nieuwe inzichten en veranderen er uitgangspunten. Het up-to-date houden van de Saniwijzer kan alleen als gebruikers aangeven wat ze missen en voor zover het hun eigen onderzoeken en projecten betreft hun eigen informatie ook willen delen. In deze interactie met de gebruikers ligt de komende jaren een grote en continue opgave.

Geschiedenis

De Saniwijzer is in 2012 geïnitieerd vanuit de toenmalige “Koepelgroep Nieuwe Sanitatie”. Aanvankelijk was de site alleen bedoeld om alle informatie die geleidelijk uit de verschillende projecten en onderzoeken beschikbaar kwam toegankelijk te maken voor een breder publiek. Later zijn er ook de voorbeelden en de projecten aan toegevoegd. De Saniwijzer heeft zich in de periode 2012 – 2017 geleidelijk aan ontwikkeld. Met een toenemend bezoekersaantal tot gevolg. De belangstelling voor de site laat zich het beste aflezen aan het aantal bezoeker dat langer blijft (dus duidelijk aan het browsen is) dan 2 minuten. In 2014 waren dit er enkele tientallen per maand; in 2017 tussen de 200 en 400 per maand.

Met de grote bezoekersaantallen bewees de site dat deze in een duidelijke behoefte voorzag. In 2017 is besloten de Saniwijzer ingrijpend te renoveren en ook beter in overeenstemming te brengen met de vernieuwde STOWA-site. Bij die renovatie is met name de grote hoeveelheid informatie op de site door het aanbrengen van een wegwijzerstructuur beter toegankelijk gemaakt. De keuzehulp is aangebracht om bezoekers te helpen snel voor hun situatie een oplossingsrichting te zoeken. En er is met name veel aandacht besteedt aan de governance aspecten van nieuwe sanitatie.

In oktober 2018 is de vernieuwde Saniwijzer online gegaan.

Voor vragen, opmerkingen en meer informatie over de Saniwijzer kunt u contact opnemen met Bjartur Swart (swart@stowa.nl).