Skip to main content Skip to main nav

Verzuring zeefgoed | Biozang

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een eenvoudige verzuringsreactor voor de productie van lagere vetzuren uit het fijnzeefgoed van rwzi’s. Deze vetzuren kunnen worden gebruikt voor grondstofproductie uit afvalwater, maar ook als vervangende koolstofbron bij nutriëntenverwijdering en bij P-stripping. Er wordt labodnerzoek uitgevoerd en aanvullend pilotonderzoek op rwzi aarle Rixtel en Ommen.

Zeefgoed komt vrij bij het gebruik van fijnzeven die worden ingezet om onopgelost CZV uit afvalwater te verwijderen. Dit zeefgoed heeft een organische-stofgehalte van 90-95 procent en bestaat uit cellulose (schatting: 50%) en overig afbreekbaar organisch materiaal.

RoyalHaskoningDHV heeft eind 2017 samen met waterschap Aa en Maas en waterschap Vallei en Veluwe een vooronderzoek uitgevoerd naar verzuring van dergelijk zeefgoed (vnl cellulose). Uit dit onderzoek bleek dat de organische stof in zeefgoed makkelijk verzuurt en er vrij eenvoudig vluchtige vetzuren gevormd kunnen worden. Labtesten lieten een snelle verzuring zien tot pH 4,5-5,0 en de gevormde vetzuren bleken voornamelijk te bestaan uit acetaat en propionaat.

Op basis van literatuuronderzoek (o.a. vergisting van zeefgoed, TU Delft) kan geconcludeerd worden dat ongeveer zestig procent van de organische stof anaeroob afbreekbaar is en in principe om te zetten is in vetzuren. De micro-organismen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van vetzuren, zijn al aanwezig in het zeefgoed en kunnen zich snel vermeerderen vanwege een korte delingstijd (uren). Om een hoge omzetting te bereiken is het nodig dat er buffercapaciteit wordt toegevoegd aan het zeefgoed. Verkennend onderzoek laat zien dat dit goed zou kunnen met kalk dat wordt gewonnen bij drinkwaterproductie (reststof 'Aqua Minerals'). In het project worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het ontwikkelen van een verzuringsreactor. Op basis van de resultaten wordt berekend of er een haalbare businesscase kan worden opgesteld voor het verzuren van zeefgoed.

Op rwzi Aarle-Rixtel is in mei 2021 een pilot voor productie van vluchtige vetzuren uit zeefgoed opgestart. Begin 2022 wordt deze pilotinstallatie verplaatst naar rwzi Ommen.

Zeefgoed dat vrijkomt bij influentzeven die op verschillende rwzi’s in Nederland worden gebruikt, bevat veel cellulose dat kan worden omgezet in vluchtige vetzuren. Wanneer vluchtige vetzuren worden gedoseerd aan het actief slib dan kan de biologische fosfaat- en stikstofverwijdering verbeterd worden. Zo kan op een duurzame en circulaire manier worden voldaan aan de Kaderrichtlijn Water en wordt bespaard op afvoerkosten van zeefgoed. Daarnaast zijn de vluchtige vetzuren te benutten voor productie van bioplastics (PHA). Na september 2021 zal de pilotinstallatie worden verplaatst naar rwzi Ommen om zeefgoed dat vrijkomt bij het zeven van actief slib te testen op verzuurbaarheid.