Skip to main content Skip to main nav

Risicobeoordeling gebruik rwzi-effluent voor de landbouw

In dit project worden kaders opgesteld voor het opstellen van een (verplicht) risicobeheerplan voor hergebruik van rwzi-afvalwater in de landbouw. Bijvoorbeeld in tijden van zoetwatertekorten. Het uiteindelijke doel is te komen tot een handreiking voor het opstellen van zo'n risicobeheerplan.

In een aantal Europese landen, maar ook in andere werelddelen, wordt op grote schaal gezuiverd rioolwater gebruikt als gietwater in de landbouw. De recente verordening hergebruik stedelijk afvalwater (EU verordening 2020/741)  geeft minimum-criteria voor hergebruik in landbouwkundig gebruik en beperkt zich daarmee tot het gelijkrichten van de verschillende nationale normeringen voor pathogenen. De bedoeling is dat een uniforme Europese normering voor pathogenen en om hergebruik te stimuleren. De verordening vraagt ook om een risicobeheerplan. Dit plan moet kunnen worden beoordeeld door vergunningverleners. Een kader hiervoor ontbreekt.

Dit project richt zich  op het vaststellen van de kaders van een risicobeheerplan. Het uiteindelijke doel is te komen tot een handreiking voor het opstellen van een risicobeheerplan voor het gebruik van rwzi-effluent in de landbouw

De onderliggende vraag bij een risicobeheerplan is: welke kwaliteitseisen moeten er (in Nederland) gesteld worden aan effluent van communale rwzi’s bij gebruik als gietwater in de landbouw? Het gaat hierbij om kwaliteitseisen ter bescherming van de kwaliteit van de bodem, grondwater en eisen gerelateerd aan voedselveiligheid, en de gezondheid van directe verwerkers en omwonenden. Ook het risico van gebruik van effluent voor de gezondheid (gerelateerd aan pathogenen) van gebruikers (boeren) en omwonenden valt hieronder. 

Betrokken partijen:  Waterschappen, Ministerie van I&W, Provincies, Unie van Waterschappen, VEWIN, vertegenwoordigers van de landbouw- en voedingssector.