Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice Professioneel Afvalwatertransport

De COP Professioneel Afvalwatertransport is de opvolger van de CoP Professioneel Persleidingbeheer. De COP Professioneel Afvalwatertransport richt zich op het verzilveren van de ontwikkelde kennis in de praktijk, voor gemalen en transportleidingen. Deze kennis, vooral kennis over (het monitoren van) de technische toestand van persleidingen, is de afgelopen jaren opgedaan.

De CoP is op dit ogenblik (najaar 2023) bezig met het vormgeven van een Programma Professioneel Afvalwatertransport, dat de komende jaren moet gaan lopen. De basis ervan vormt een breed uitgevoerde inventarisatie van behoeften en knelpunten uit het veld, bijvoorbeeld op het gebied van personeel en vakmanschap. Belangrijke lessen uit deze inventarisatie zijn dat er intensievere samenwerking met marktpartijen nodig is, om de toepassing van kennis in de praktijk te versnellen. Daarnaast is een integrale benadering van gemalen en transportleidingen noodzakelijk bij gemeenten en waterschappen. Ook is een betere informatievoorziening nodig.

Belangrijk deelprogramma’s zijn:

  1. het opzetten van een nationaal incidentenregister om als sector te kunnen leren van historische incidenten en daarmee het assetmanagement verder te professionaliseren, geïnspireerd op de JUST-cultuur en de aanpak van VELIN (Vereniging van leidingeigenaren in Nederland; transport van gevaarlijke stoffen). Zie onder meer https://www.velin.nl/kennisbank/incidentenrapportages;
  2. het ontwikkelen van gemeenschappelijke inhoudelijke kaders voor resultaatgerichtere dashboards.

Het verder professionaliseren van het assetmanagement en meer uniform werken is nodig, bijvoorbeeld om te zorgen dat IT-oplossingen sneller kunnen worden ontwikkeld en om als betrokken partijen - rioolbeheerder, persleidingenbeheerder, waterschap en gemeente - tot overeenstemming te komen wanneer het beheer van persleidingen van voldoende niveau is.

Dit alles is er op gericht van elkaar te leren, sneller praktijktoepassingen te realiseren en het persleidingenbeheer op een hoger plan te krijgen. Niet zozeer door nieuwe kennis, maar vooral door allerlei best practices, standaarden (zoals GWSW) sneller en bij meer gemeenten en waterschappen gerealiseerd te krijgen.

De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2024 een volwaardig programma kan worden vastgesteld.